Mittwoch, März 30, 2005

Ekskursjonsreglement for Heimdal videregående skole

Dette reglementet er satt opp for at ekskursjoner og turer i skolens regi skal bli mest mulig vellykket, og for at vi skal unngå konflikter og uhell. En ekskursjon i skolens regi blir sett på som en del av skolens opplæring, og det betyr at elevene er underlagt de plikter som er fastlagt i skolens reglement.

I tillegg gjelder følgende:

1. Alle skal bidra til at turen får en positiv ramme og gir godt faglig utbytte.
2. Det skal utvises alminnelig høflighet og orden. Ved utenlandsreiser skal det vises respekt for landets kultur og de normer og regler som gjelder der.
3. Ledsagende lærer fastsetter oppmøtetider. Disse tidspunktene skal noteres, og alle skal møte i god tid til utflukter og møter.
4. Alle skal rette seg etter henstillinger fra lærer, og alle avtaler skal holdes. Eventuelle individuelle avtaler skal gjøres direkte med lærer.
5. Ingen elever får ferdes alene. Det skal alltid være minst tre i følge, og alle skal bære på seg et lite kort med hotellets og ledsagende lærers navn, adresse og telefonnummer. Hvis et eller annet uforutsett skulle inntreffe, slik at noen ikke rekker tilbake til hotellet/bostedet innen avtalt frist, skal det umiddelbart gis beskjed til bosted/lærer.
6. Ingen får dra ut på egen hånd uten å ha avtalt med lærer hvor de drar og når de skal være tilbake. Dersom det oppstår uenighet om hva en elev skal ha lov til å gjøre, tar lærer den endelige avgjørelsen, selv om eleven er myndig.
7. Alle skal være inne på hotellet (bostedet) til det tidspunkt som lærer har bestemt. Hvis det er avtalt bestemte kontrollrutiner i den forbindelse, skal disse følges.
8. Alle skal oppføre seg slik under reise og opphold at det ikke kommer klage på atferd eller orden fra ledelse eller andre gjester/medpassasjerer.
9. Elever som har en sykdom eller plager som gjør at de kan komme til å trenge hjelp, bør opplyse om dette til lærer slik at kritiske situasjoner kan unngås.
10. Det skal ikke forekomme bruk av alkohol eller andre rusmidler.
11. Alle må ha gyldig reiseforsikring. (Skolens egen elevforsikring dekker f. eks. ikke tap av reisegods eller skade på reisegods.)
12. Ved utenlandsekskursjoner skal gjeldende tollbestemmelser følges.

Brudd på en eller flere av disse reglene kan få konsekvenser for elevens ordens- og atferdskarakter, og i verste fall, føre til hjemsendelse på elevens regning.---------------------- Klipp ----------------------------------------------------------------

Ekskursjonsreglementet er lest og godtatt.


Dato Elevens underskrift Foresattes underskrift
(om eleven er under 18 år)

.................. ................................................... ...............................................................

Ja, jeg har reiseforsikring. Forsikringsselskap/polisenr.: .....................................................
Forsikringstakers navn: ........................................................….